Skip navigation

Volkspark Neu_Meerbeck / Grüner Kern Soziale Mitte

Planungsangelegenheiten - Grünflächen

16/2306

Files

Consultations

Sept. 12, 2019
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt
Ö 20. Volkspark Neu_Meerbeck / Grüner Kern Soziale Mitte
einstimmig beschlossen
public agenda item
Sept. 16, 2019
Schul- und Sportausschuss
Ö 7. Volkspark Neu_Meerbeck / Grüner Kern Soziale Mitte
einstimmig beschlossen
public agenda item
Sept. 25, 2019
Hauptausschuss
Ö 10. Volkspark Neu_Meerbeck / Grüner Kern Soziale Mitte
einstimmig beschlossen
public agenda item
Oct. 2, 2019
Rat
Ö 15. Volkspark Neu_Meerbeck / Grüner Kern Soziale Mitte
einstimmig beschlossen mit Änderungen
public agenda item